• Bd. Ion Ionescu de la Brad nr. 10, Sector 1, Bucureşti
 • +40 21 2083 100

Despre noi

Administratia Romana a Serviciilor de Trafic Aerian ROMATSA R.A. - Activitate derulata conform standardelor internationale

Din anul 1991, anul infiintarii, obiectivul prioritar a fost si este furnizarea de servicii de trafic aerian pentru aeronavele ce executa zboruri GAT (trafic aerian general) in conditii IFR (reguli de zbor dupa instrumente) in spatiul aerian al Romaniei precum si orice alt spatiu aerian delegat Romaniei prin acorduri internationale. ROMATSA asigura:

 • - organizarea si realizarea dirijarii si controlului traficului aerian in vederea indeplinirii obligatiilor prevazute in Anexele 2 si 11 OACI (Organizatia Internationala a Aviatiei Civile) ale Conventiei de la Chicago;
 • - organizarea si realizarea informarii aeronautice in vederea indeplinirii obligatiilor prevazute in Anexa 15 OACI a Conventiei de la Chicago;
 • - organizarea si realizarea serviciului de alarmare in vederea cautarii si salvarii aeronavelor aflate in dificultate, pentru indeplinirea obligatiilor prevazute in Anexa 12 OACI a Conventiei de la Chicago;
 • - organizarea si realizarea informarii de meteorologie aeronautica in vederea indeplinirii obligatiilor prevazute in Anexa 3 OACI a Conventiei de la Chicago;
 • - organizarea si realizarea telecomunicatiilor fixe si mobile aeronautice cât si a telecomunicatiilor de meteorologie aeronautica in conformitate cu prevederile Anexei 10 OACI a Conventiei de la Chicago;
 • - organizarea si realizarea protectiei navigatiei aeriene, din punct de vedere tehnic, in conformitate cu prevederile Anexei 10 OACI a Conventiei de la Chicago;
 • - organizarea si realizarea dotarii conform prevederilor OACI si a standardelor stabilite de EUROCONTROL (Organizatia Europeana pentru Siguranta Navigatiei Aeriene) si LCIP (Programul Local de Convergenta si Implementare) ROMANIA.
 • - asigurarea sigurantei, capacitatii si eficientei operationale si economice a sistemului de trafic aerian civil, aplicarea reglementarilor specifice in mod uniform si echitabil fata de operatorii aerieni si sistemele de trafic aerian adiacente, cu respectarea cerintelor de protejare a mediului inconjurator si de securitate nationala.

ROMATSA asigura conducerea si dezvoltarea unitara a activitatilor de dirijare a aeronavelor apartinind utilizatorilor sau operatorilor, promoveaza armonizarea si integrarea in sistemul specializat european (EUROCONTROL), asigura, impreuna cu Ministerul Apararii Nationale, utilizarea coordonata a spatiului aerian al României de catre aviatia civila si militara.

Citeste mai mult

Anunţuri

Invitatie de participare "Servicii de examinare medicala si psihologica"

 1. A. ROMATSA – Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian, cu sediul în Bucureşti, B-dul. Ion Ionescu de la Brad, nr.10, sector 1, telefon 021/208.31.00, fax 021/230.24.42, vă invită să participaţi la procedura de achiziţie organizată de RA ROMATSA, conform prevederilor art.68 litera h) din Legea 98/2016, în vederea atribuirii contractului privind achiziţia de Servicii de examinare medicală si psihologica si servicii de medicina a muncii pentru personalul operativ detinator de licenta PNA – Meteo si PNA - Tc din cadrul RA ROMATSA – Bucuresti”;
 2. Principalele date sunt următoarele:
 • Cod CPV: 85148000-8 Servicii de analize medicale;
 • Perioada de prestare a serviciilor: aproximativ 12 luni, aprilie 2021 – aprilie 2022;
 • Criteriul de atribuire: preţul cel mai scăzut al ofertei, reprezentand totalul general al ofertei/persoana;
 • Sursa de finanţare : surse proprii, cheltuieli de exploatare;
 • Perioada de valabilitate a ofertei: minim 60 zile de la data limita de depunere a ofertelor.

În scopul întocmirii ofertelor, vă transmitem alăturat documentaţia de atribuire (formulare, caiet de sarcini şi proiect de contract).

 

Ofertele vor fi transmise in plic închis la sediul RA ROMATSA b-dul Ion Ionescu de la Brad nr.10 sector 1, Bucuresti si vor conține cel puțin următoarele:

 • Oferta tehnica,
 • Oferta financiara,
 • Declarație privind neîncadrarea in prevederile art.59 si 60 din Legea 98/2016;
 • Proiect de contract semnat si stampilat.

 

 

 

 

Alte informatii privind procedura:

 1. Oferta tehnică trebuie să respecte punct cu punct prevederile caietului de sarcini.

Neîndeplinirea tuturor cerințelor din caietul de sarcini duce la respingerea ofertei ca neconformă.

 1. Oferta financiară va fi întocmită pentru întreaga cantitate solicitata in caietul de sarcini conform Formular de ofertă (Formular A) si anexa acestuia conform obiectului contractului.

Valoarea totala inclusă în Formularul de ofertă va fi calculată conform formulei menționata, va fi exprimată în lei (fără TVA) iar tarifele vor fi ferme pe toată perioada de derulare a contractului.

In conformitate cu prevederile art 123 alin. (1) din HG nr. 395/2016, ofertantul va elabora oferta in conformitate cu prevederile documentației de atribuire si va indica, CLAR si MOTIVAT, in cuprinsul acesteia care informații din propunerea tehnica sunt

confidențiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuala, in baza legislației aplicabile. In cazul in care, pana la data si ora limita de depunere a ofertelor, ofertantul nu a indicat, motivat, aceste aspecte, autoritatea contractanta va considera ca in cadrul ofertei nu sunt elemente confidențiale, clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuala.

5.Data limită de depunere a ofertelor este 25.03.2021, ora 11,00, la sediul RA. ROMATSA – Administrația Centrală, Bd. Ion Ionescu de la Brad nr.10, sector 1;

 1. Deschiderea si inventarierea ofertelor va avea loc în aceeași dată, ora 12.00, la sediul R.A. ROMATSA, în prezența membrilor comisiei de evaluare si negociere şi a reprezentanților ofertanților (la solicitarea acestora, pe baza de împuternicire scrisa). Precizăm faptul că membrii comisiei de evaluare si negociere îşi rezervă dreptul de a purta negocieri suplimentare cu ofertanţii referitoare la aspectele tehnice si financiare ale ofertelor.

 

Ofertele depuse ulterior termenului limită vor fi respinse şi returnate nedeschise ofertanţilor.

7.In cadrul ofertei va fi anexat si draftul de contract care va fi semnat si stampilat de ofertant pe fiecare pagina, reprezentand faptul ca toate clauzele contractuale sunt insusite de ofertant. In situația in care ofertantul are obiectiuni la clauzele contractuale acestea vor fi formulate intr-un document distinct.

Propunerile de modificare a clauzelor contractuale vor fi analizate de comisia de evaluare iar daca acestea sunt in mod clar dezavantajoase pentru autoritatea contractanta, oferta poate fi respinsa ca neconforma potrivit prevederilor art.137 alin (3) litera b din HG 395/2016.

Ofertantul declarat castigator, iniante de semnarea contractului are obligatia de a prezenta:

- Certificat de atestare fiscală emis pentru persoane juridice, privind impozitele si taxele locale si alte venituri datorate bugetului local;

- Certificat de atestare fiscala emis de ANAF;

- Certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul competent;

 1. Documentația de atribuire va fi găsita pe site-ul RA ROMATSA.
 2. Clarificări referitoare la documentația de atribuire se pot transmite pe e-mail, in atenția Serviciului Proceduri si Monitorizare Achiziții magda.dinu@romatsa.ro si petruta.floriancu@romatsa.ro.

Toate răspunsurile la clarificările ce vor fi solicitate pana la data limita de depunere a ofertelor se vor transmite exclusiv pe site-ul RA ROMATSA.

Informații suplimentare pot fi obţinute de la Serviciul Proceduri şi Monitorizarea Achiziţii, persoane de contract: Magdalena DINU/ Petruța FLORIAN, tel. 0732.667.458; 021.2083.430/248, fax: 021.2083.564.

22/03/2021
Citeste mai mult

Anunt negociere fara publicare achizitie servicii de paza

Administraţia Romană a Serviciilor de Trafic Aerian – R.A. ROMATSA, cod de înregistrare fiscală RO 1589932, cu sediul în Bdul Ion Ionescu de la Brad nr. 10, sector 1, Bucureşti, telefon/fax 021.208.31.00/ 021.230.24.42, organizează procedura negocierea fără publicare prealabilă pentru achiziţia de ”Servicii de pază la obiectivele D.R. București”,  cod CPV 79713000-5.

 

Procedura de achiziţie se desfăşoară în conformitate cu prevederile art. 104 alin. 1 lit. c din Legea 98/2016, cu modificările și completările ulterioare.

 

Data limită pentru primirea ofertelor este 02.03.2021, ora 10.00, la sediul autorităţii contractante  R.A. ROMATSA.

 

Clarificări privind documentaţia de atribuire aferentă procedurii menţionate mai sus se poate solicita prin e-mail la adresa: bogdan.tintar@romatsa.ro.

 

Documentaţia de atribuire este compusă din:

 • Caiet de sarcini
 • Formulare
 • Proiect de contract.

Principalele date sunt următoarele:

 • Cod CPV: 79713000-5;
 • Locul de prestare: obiectivele D.R. București - RA ROMATSA, conform anexei la caietul de sarcini;
 • Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut si se aplica numai ofertelor declarate acceptabile;
 • Sursa de finanţare : surse proprii, cheltuieli de exploatare.

 

Proiectul de contract se va semna şi ştampila pe fiecare pagină. În cazul în care există obiecţiuni la clauzele contractuale, acestea se vor formula în scris, intr-un document distinct semnat si stampilat. In cazul in care propunerile de modificare a clauzelor contractuale sunt in mod clar dezavantajoase pentru autoritatea contractanta acestea vor fi respinse.

De asemenea, se va completa DUAE anexat, ofertantul clasat pe primul loc urmând să prezinte documentele în susținerea acestuia, la solicitarea autorității contractante.

De asemenea, toți oferanții vor prezenta la momentul depunerii ofertelor licență IGPR valabilă, pentru ofertant/asociat/subcontractant.

 

 

 

 

Nr crt

Cerinţe minime de calificare

Motivaţia impunerii cerinţelor minime

1

 

Declaraţie privind respectarea legislaţiei în domeniul protecţiei mediului.

Cerinţe impuse de standardele de mediu utilizate în cadrul R.A. ROMATSA, standarde impuse de forurile internaţionale care guvernează domeniul de activitate al regiei.

2

Declaratie privind incheierea unei polite de asigurare de raspundere civila, pentru daune in caz de eveniment, aferent contractului incheiat– se solicita incheierea unei polite de asigurare de raspundere civila, pentru daune in caz de eveniment, in valoare de cel putin: 500.000 lei.

Ofertantul trebuie sa-si asume incheierea 

unei polite de asigurare de raspundere civila, pentru acoperirea unor eventuale daune in caz de eveniment pentru contractul incheiat.

3

Informatii generale privind nr. minim de autovehicule si de echipaje de intervenție detinute de ofertant – se solicita ca ofertantul sa detina la data ofertarii cel putin urmatoarele:

 

Nr. minim autovehicule

Nr. minim

echipaje de interventie

 

12

12

Ofertantul trebuie sa demonstreze ca deţine / dispune de  numarul de autovehicule si de echipaje de interventie  necesare prestarii serviciilor de paza prevăzute in caietul de sarcini.

4

Informatii generale privind numarul total de posturi permanente de paza (P) contractractate pe un singur contract incheiat in ultimii 3 ani (2018, 2019 si 2020) – se solicita un număr minim de 12 posturi permanente de paza care sa fie contractate pe un singur contract.

 

 (listele conținând date, perioade de prestare, beneficiari, etc - indiferent daca aceștia sunt autorităti contractante sau clienti privați - va fi însoțită de certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de către clientul beneficiar).

Ofertantul trebuie sa demonstreze ca a mai prestat, in urma incheierii unui singur contract de prestari servicii de paza, servicii pentru un numar total de posturi permanente similar cu necesarul RA Romatsa, facand dovada capacitatii sale de a derula un contract similar din punct de vedere al numarului de posturi de paza.

 

 

5

Informatii generale privind numarul minim de angajati cu contract individual de munca inregistrat si vizat la Inspectoratul Teritorial de Munca – se solicita un nr minim 96 de angajati.

Ofertantul trebuie sa demonstreze ca dispune de un numar de angajati, care au incheiat un contract individual de munca inregistrat vizat la Inspectoratul Teritorial de Munca, demonstrand capacitatea sa de a presta serviciile de paza/monitorizare prevăzute in caietul de sarcini.

6

Declaratie privind respectarea “Instrucţiunilor de lucru pentru obiectivele pentru  care se prestează serviciile de pază, privind reglementarea modului de colaborare între personalul firmei de pază şi personalul ROMATSA R.A.”, în vederea prevenirii acceselor neautorizate si a protecţiei obiectivelor monitorizate cu sisteme de alarma

 

Ofertantul trebuie sa isi asume prevederile “Instrucţiunilor de lucru pentru obiectivele pentru  care se prestează serviciile de pază, privind reglementarea modului de colaborare între personalul firmei de pază şi personalul ROMATSA R.A.” in vederea prevenirii acceselor neautorizate.

 

 

Vă rugăm ca până la data de 02.03.2021, ora 10.00 să transmiteţi la sediul R.A. ROMATSA oferta dumneavoastră completă conform cerinţelor din documentaţia de atribuire.

 

 

Informaţii suplimentare privind documentaţia de atribuire pot fi obţinute pană cel târziu la data de 01.03.2021 de la Bogdan ȚÎNȚAR - Serviciul Proceduri şi Monitorizare Achiziţii, e-mail: bogdan.tintar@romatsa.ro, tel.  021.2083.406.

25/02/2021
Citeste mai mult

Anunt licitatie deschisa "Echipamente si module de extensie"

Administraţia Romană a Serviciilor de Trafic Aerian – R.A. ROMATSA, cod de înregistrare fiscală RO 1589932, cu sediul în Str. Ion Ionescu de la Brad nr.10, sector 1 Bucureşti, telefon/fax 021.208.31.00/ 021.230.24.42 organizează procedura de licitaţie deschisă online pentru achiziţia de ”Echipamente si module de extensie”, CPV 32413100-2 Rutere de retea.

Procedura de achiziţie se desfăşoară în conformitate cu prevederile Legii 98/2016 si HG 395/2016 cu modificarile si completarile ulterioare.

19/11/2020
Citeste mai mult

Informaţii Utile

danubeFAB

SDM

Flight plans

AIS Romania

Inițiativă

Înființarea DANUBE FAB este un element esențial al cadrului legislativ al Single European Sky (SES), care creează un sistem de măsuri care să ofere capacități suficiente pentru deservirea numărului tot mai mare de zboruri în Europa, reducând întârzierile, îmbunătățind siguranța și eficiența costurilor servicii de navigație aeriană.

Viziune

Viziunea noastră este să oferim cele mai sigure, mai eficiente și mai ecologice servicii de navigație aeriană în Europa de Sud-Est. "DANUBE FAB se străduiește să transforme calitativ sistemele funcționale de navigație aeriană pentru a îndeplini cele mai înalte standarde de siguranță, infrastructură pentru toți utilizatorii, asigurând în același timp o sustenabilitate ecologică eficientă.

Obiective

Obiectivul DANUBE FAB, în spațiul aerian aflat sub responsabilitatea României și Republicii Bulgaria, este de a îmbunătăți capacitatea, eficiența costurilor serviciilor de navigație aeriană și protecția mediului prin optimizarea furnizării ANS și a cooperării civil-militare într-un proces de dezvoltare durabilă, sporind în același timp nivelul de siguranță.

Comunicate de presă

Întâlnire de lucru la sediul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor dedicată măsurilor pentru limitarea și prevenirea posibilelor îmbolnăviri cu Coronavirus

La sediul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor (MTIC) a avut loc, la solicitarea ministrului Lucian Bode,  întâlnirea de lucru cu toți factorii implicați  ai unităților din subordinea sau sub autoritatea Ministerului, din domeniul aviație, feroviar, naval, medical și rutier care implementează măsurile pentru limitarea și prevenirea posibilelor îmbolnăviri cu Coronavirus.
În cadrul ședinței a fost prezentat stadiul implementării măsurilor care au fost stabilite în sarcina unităților din subordinea Ministerului și s-a constat că toate termenele asumate au fost respectate.
Totodată, luând în considerare ultimele evoluții, s-au stabilit următoarele măsuri care vor fi implementate în regim de urgență:
- Asigurarea culoarelor speciale de debarcare în incinta aeroporturilor;
- Stabilirea și punerea la dispoziție a locurilor special amenajate pentru completarea formularelor în aeroporturi;
- Posibilitatea distribuirii formularelor, care trebuie completate, odată cu îmbarcarea pasagerilor în aeronave;
- Diseminarea de informații privind măsurile de igienă și prevenție în incinta aeroporturilor, gărilor, trenurilor, stațiilor de metrou, a porturilor sau a oficiilor poștale, elaborate de către autoritățile competente;
- Posibilitatea ca personalul specializat din cadrul spitalelor din subordinea MTIC să răspundă cu celeritatea cerințelor venite din partea Direcțiilor de Sănătate Publică;
- Posibilitatea/recomandarea  către toți operatorii aerieni, feroviari, rutieri sau navali, care desfășoară activități pe teritoriul României, să poată să pună la dispoziția tuturor pasagerilor măști de protecție;
- Asigurarea materialelor necesare protecției personalului Poștei Române care manipulează corespondența (plicuri/colete) ce provine din zonele afectate de acest virus.
Toate măsurile care sunt în sarcina MTIC, prin unitățile din subordine sau sub autoritatea sa, vor fi monitorizate și raportate cu celeritate către conducerea Ministerului și instituțiilor coordonatoare la nivel național.

BIROUL DE PRESA MTIC

24/02/2020 Citeste mai mult

Proiectul SEE FRA a fost implementat cu succes în data de 7 noiembrie 2019

Începând cu data de 7 noiembrie 2019, operatorii aerieni își vor putea planifica zborurile în mod liber în spațiul aerian al Bulgariei, Ungariei și României H24/7, fără limitările granițelor geografice. Aceasta constituie finalizarea proiectului SEE FRA (South East Europe Free Route Airspace) pentru implementarea operațiunilor de rute libere transfrontaliere - free route cross border H24/7 în spațiul aerian al celor 3 state.

 

Noile reguli de planificare a zborurilor optimizează în mod semnificativ traiectoriile zborurilor, nu numai prin utilizarea celor mai scurte conexiuni, ci și prin permiterea celor mai eficiente rutări atunci când impactul asupra zborurilor este inevitabil, de exemplu pentru evitarea vremii nefavorabile.

 

Conform simulărilor, efectul sinergic al tuturor îmbunătățirilor are un potențial de economisire medie zilnică de până la 10 000 NM din totalul distanțelor parcurse, ceea ce reprezintă economii de 80 de tone de combustibil, cu 250 de tone mai puține emisii de CO2 și o economie de 26 de ore de zbor într-o zi aglomerată.

 

Ca viitor pas, Slovacia - ca parte a proiectului SEEN FRA (South East Europe Night Free Route Airspace) împreună cu Bulgaria, Ungaria și România - va evalua oportunitățile de a se alătura spațiului aerian SEE FRA, în condițiile în care operațiunile FRA H24/7 sunt deja implementate în spațiul aerian slovac.

 

Atât activitățile derulate în cadrul proiectului SEE FRA cât și cele din proiectele FRA naționale sunt în conformitate cu Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 716/2014 al Comisiei Europene, care prevede ca furnizorii de servicii de navigație aeriană să coopereze pentru introducerea spațiului FRA deasupra FL310 în toată Europa până la sfârșitul anului 2021.

 

Trebuie menționat faptul că Network Manager are un rol central ca susținător și coordonator al modificărilor spațiului aerian la nivel european. Datorită implicării active și a sprijinului deplin al statelor membre EUROCONTROL și al agenției EUROCONTROL, operatorii aerieni vor putea zbura profile optimizate, folosind mai puțin combustibil, reducând astfel impactul asupra mediului.

07/11/2019 Citeste mai mult

ROMATSA a elaborat a patra ediţie a hărţii pentru zborul la vedere (VFR)

ROMATSA a publicat a patra ediţie a hărţii VFR în Regiunea de Informare a Zborurilor (FIR) Bucureşti care va fi valabilă începând cu noiembrie 2019.

Faţă de a treia ediţie, aceasta a fost actualizată prin adăugarea de noi zone antigrindină, modificarea limitelor verticale ale unor spatii aeriene si actualizarea frecventelor ca urmare a implementarii frecventelor cu ecart intre canalele 8.33 kHz sub nivel FL 195.
Harta a fost proiectată pentru a răspunde cerinţelor navigaţiei aeriene la vedere pentru operări cu viteză redusă, pe distanţe scurte sau medii, la altitudini joase şi medii. Aceasta cuprinde teritoriul national al Romaniei, precum si zona de deasupra Marii Negre pentru care Romania este responsabila de furnizarea serviciului de trafic aerian.

De asemenea, harta VFR poate fi utilizată pentru iniţierea în pilotaj şi instruirea în navigaţia aeriană.

Preţul de achiziţionare este de 13 EURO (set de 4 hărţi) şi 5 EURO pentru fiecare hartă.
     Mai multe informaţii, privind achiziţionarea, se pot găsi pe site-ul www.aisro.ro.

 

09/10/2019 Citeste mai mult

AMS

Meteorological Services for Air Navigation

AUP

Airspace Use Plan

AIP

Aeronautical Information Publication

FPL

Web Flight Planning services for domestic VFR flights

Instituții și organizații românești