• Bd. Ion Ionescu de la Brad nr. 10, Sector 1, Bucureşti
 • +40 21 2083 100

Anunţ concurs în vederea ocupării unui post vacant de inginer diplomat PNA/CNS Stagiar la Secția PNA/CNS DR București

R.A. ROMATSA „Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian”  - Direcţia Regională Bucureşti, având ca obiect principal de activitate furnizarea de servicii de navigaţie aeriană operatorilor aerieni care operează în spaţiul aerian al României, anunţă, în baza aprobării  Directorului General ROMATSA nr. 11312/05.06.2018, organizarea unui concurs/examen extern, cu personal din afara regiei, la Sediul RA ROMATSA - Direcţia Regională București din Bdul. Ion Ionescu de la Brad nr. 10, Sector 1, București, în perioada 18.07.2018 - 19.07.2018 începând cu ora 10.00, pentru ocuparea unui post vacant de inginer diplomat PNA/CNS Stagiar* la Secția PNA/CNS - Atelier PNA/CNS COM - Obiectiv PNA/CNS COM/DATA din cadrul Direcției Regionale București.

Concursul/examenul extern se va desfasura in doua sesiuni:

- una teoretica (scrisă, inclusiv test limba engleza, eliminatorie, nota minima de trecere 7.00),

- una practica (nota minima de trecere 7.00).

Sesiunea teoretică va consta dintr-o probă scrisă ce va cuprinde subiecte din cadrul tematicii propuse. Pentru sesiunea teoretică, se alocă trei ore şi jumătate: trei ore pentru proba de specialitate scrisă şi jumătate de oră pentru testul la limba engleză.

Rezultatul testului la limba engleză este doar eliminatoriu (minim nota 7.00), cu menţiunea că nota obţinută nu se ia în calcul pentru stabilirea notei de la sesiunea teoretică.

In cadrul sesiunii practice concurentii vor trebui să rezolve o problema practica indicata de organizatorii concursului pe echipamente puse la dispozitie de aceştia.

Nota finală, se va calcula ca medie aritmetică a notelor obţinute la sesiunea teoretică şi sesiunea practică.

Ordinea finală va fi cea rezultata in urma rezolvării eventualelor contestatii.

Candidatii selectionati, in ordinea descrescătoare a mediilor generale, vor fi declarati admisi numai după ce vizita medicală pe care o vor efectua pe cont propriu, in cadrul Institutului National de Medicina Aeronautica si Spatiala Bucuresti (INMAS) din str. Mircea Vulcanescu nr.88, sector 1, Bucuresti, le va oferi certificarea medicala necesara obtinerii licentei pentru personal PNA-Tc.     

Condiţiile de participare la concursul/examenul extern:

 • Nivel studii: Studii superioare tehnice cu diplomă/licenţă de inginer într-una din următoarele specializări: Electronică, Telecomunicaţii, Automatică, Aeronave, Informatică, Ştiinţa Computerelor, Electrică, Mecanică, Electromecanică, Mecatronică;

Alte cerințe specifice postului:

 • Cunoaşterea limbii engleze inclusiv a terminologiei tehnice.
 • Capacitate de analiză şi sinteză, abilităţi de comunicare, spirit de echipă şi disponibilitatea de a lucra în ture(zi/noapte, pe perioada sărbătorilor legale, disponibilitate pentru deplasări la lucrari de intervenţii, etc.).

Tematica:

a. Reţele LAN: Arhitectura, protocoale de comunicaţie IP, Ethernet, implementari specifice CISCO

b. Reţele WAN: Arhitectura, protocoale de comunicaţii (HDLC, FRAME RELAY, PPP), protocoale de rutare

c. Cunoştinţe în domeniul comunicaţiilor radio - tipuri de modulaţii analogice -MA, MF- si digitale- PSK

d. Cunoştinţe în domeniul comunicaţiilor via satelit:

            -Statii VSAT- configuraţie, aplicaţii

            -Tipuri de reţea

            -Metode de acces

e. Cunoştinţe despre circuite electronice analogice si digitale

f. Cunostinte despre tehnicile de multiplexare in frecventa si timp

g. Notiuni despre limbaje Scripting - Linux shell

h. Notiuni despre baze de date SQL

i. Notiuni despre sisteme de operare (Linux, Windows) si hardware calculatoare/servere

j. Notiuni despre operare si configurare platforme de virtualizare VMware

Bibliografie orientativă:

 1. UPB Fac. Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia informatiei - Cursuri de comunicatii voce si date incepand cu 2008
 2. Tatiana Radulescu 2004Retele de telecomunicatii
 3. Wendell Odom, David Hucaby,‎ Kevin Wallace -CCNPCisco Press 2010- Routing and Switching Official Certification Library
 4. Adelaida Mateescu Neculai Dumitriu Lucian Stanciu 2001 - Semnale si sisteme - Aplicatii in filtrarea semnalelor
 5. Andrew S. Tanenbaum - Modern Operating Systems (4th Edition)
 6. Andrew S. Tanenbaum - Structured Computer Organization (6th Edition)
 7. John Everet 1996 - VSATs
 8. Cameron Newham -Learning the bash Shell
 9. Christopher Negus -Red Hat Linux Bible: Fedora and Enterprise Edition
 10. Sander van Vugt - Red Hat Linux 6 Administration
 11. Michael Kerrisk -The Linux Programming Interface
 12. Microsoft Developer Network (MSDN)
 13. Andrea Mauro,‎ Paolo Valsecchi, Karel Nova, 2017- Mastering VMware vSphere 6.5: Leverage the power of vSphere for effective virtualization, administration, management and monitoring of data centers Paperback

 În vederea înscrierii la concursul/examenul extern, candidaţii vor depune un dosar cuprinzând următoarele documente:

 • cerere de înscriere la concursul/examenul extern;
 • curriculum vitae;
 • 1 fotografie (tip pașaport);
 • copie BI/CI;
 • cazier judiciar;
 • copii ale documentelor care atestă studiile și pregătirea profesională;
 • copii ale carnetului de muncă și/sau adeverințelor de vechime (după caz);
 • copie a livretului militar (unde este cazul);
 • certificat medical (apt muncă și program de tură - de la medicul de familie);
 • declaraţie scrisă din care să reiasă că la momentul angajării nu va solicita locuinţă.

 Dosarul se va depune la RA ROMATSA - Direcţia Regională București din Bdul. Ion Ionescu de la Brad nr. 10, Sector 1, București, cel mai târziu până la data de 16.07.2018 ora 12.00.

 La înscriere se vor prezenta şi documentele originale, în vederea atestării pentru conformitate a copiilor care se depun la dosarul de înscriere.

 Relaţii suplimentare se pot obţine de luni până joi între orele 09.00 - 16.00 şi vineri între orele 09.00-13.00 la tel. (021) 208.33.17- Sectia PNA/CNS şi  (021) 208.33.78 - Serviciul Resurse Umane.

Rezultatul concursului/examenului extern se va afişa la sediul unităţii în maxim 2 zile lucrătoare de la data susţinerii concursului/examenului.

Contestaţiile se pot depune în scris la la RA ROMATSA - Direcţia Regională București din Bdul. Ion Ionescu de la Brad nr. 10, Sector 1, București în cel mult 2 zile lucrătoare de la data afişării rezultatului examenului/concursului extern.

Rezultatele analizei contestaţiilor se vor afişa în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere al contestaţiilor.

NOTA:   - RA ROMATSA - Directia Regionala Bucuresti nu asigura decontarea cheltuielilor ocazionate de vizita medicala la INMAS.

             - * Se consideră stagiatură, perioada de 6-8 luni, în care are loc un proces de pregătire care se încheie după dobândirea licenţei PNA/CNS ca urmare a examinării de către AACR.

            - RA ROMATSA nu asigură locuință candidaților declarați admiși.

~07/04/2018~