• Bd. Ion Ionescu de la Brad nr. 10, Sector 1, Bucureşti
  • +40 21 2083 100

SAF 2018

AUDITUL INTERN DE SIGURANŢĂ, CALITATE ŞI MEDIU

 

Audit - Proces sistematic, independent şi documentat în scopul obţinerii de dovezi de audit şi evaluării lor cu obiectivitate pentru a determina măsura în care sunt îndeplinite criteriile de audit

Auditul intern de siguranţă  - Proces de audit care utilizează ca referinţă pentru stabilirea conformităţii reglementări de siguranţă aplicabile (exemplu : Regulamentul UE 1035/2011, Regulamentul UE 1034/2011, Manualul de Management al Siguranţei, o procedură de siguranţă specifică, o Directivă de siguranţă. Scopul activităţilor de supraveghere a siguranţei este exclusiv evaluarea performanţelor de siguranţă a serviciilor de navigaţie aeriană/ ATM furnizate de ROMATSA.

Auditul intern de calitate şi mediu - …

Activităţile de audit intern de siguranţă, calitate şi mediu se desfăşoară conform:

1.“Procedurii generale pentru supravegherea siguranţei în ATM” (DGR-DSC-PIN1280-SAF.SURV) şi

2.“Procedurii de audit intern” (DGR-DSC-PIN0021-IN/AUDIT).

Direcția de Siguranță și Calitate efectuează pe baza unui program anual, audituri interne de siguranţă, calitate şi mediu la toate subunitățile ROMATSA (atasam planul anual 2018).

 

 

RAPORTAREA EVENIMENTELOR DE AVIAŢIE CIVILĂ

 

În cadrul operării sistemului de management al siguranţei, ROMATSA se asigură că:

  • sunt raportate evenimentele de aviaţie civilă constatate sau cele despre a căror existenţă a fost informat personalul operaţional/ operativ ROMATSA;
  • sunt investigate evenimentele de natură operaţională sau tehnică în ANS/ ATM, care au implicaţii semnificative pentru siguranţă;
  • sunt stabilite, implementate şi urmărite măsurile corective necesare - recomandări de siguranţă.

Evenimentele de aviaţie civilă sunt raportate (obligatoriu) conform “Procedurii pentru raportarea obligatorie a evenimentelor de aviaţie” (DGR-DSC-PIN1211-OCC.REP). Raportarea se face prin complrtarea şi transmiterea către Serviciul Siguranţă şi Investigaţii din cadrul Direcţiei Siguranţă şi Calitate a formularelor:

  • REAC-02 (ATS Operational Occurrence Report) pentru evenimente de natură operaţională
  • REAC-03 (ATS Tehnical Occurrence Report) pentru eveniment specific (de natură tehnică).

În anul 2017 au fost înregistrate 1200 rapoarte de evenimente de aviaţie civilă (dintre care 22 din surse externe) corespunzând unui număr de 1171 evenimente (pentru un eveniment pot exista mai multe raportări), clasificate după cum urmează:

-      7 accidente (7 rapoarte). ROMATSA nu a avut contribuţie la producerea acestor accidente.

-      975 „evenimente ATM de siguranţă” (999 rapoarte) din care:

  • evenimente ATM de siguranţă de natură operaţională – în număr de 614 (625 rapoarte);
  • evenimente ATM de siguranţă de natură tehnică – în număr de 361 (374 rapoarte).

-      189 „evenimente Non ATM” (194 rapoarte).  În categoria „Non ATM” sunt incluse: defecţiuni tehnice ale aeronavelor, urgenţe medicale la bord sau alte evenimente care nu au avut impact pentru comunitatea ATM şi la a căror producere serviciile de navigaţie aeriană furnizate de ROMATSA nu au avut contribuţie.

 

 

 

 

 

OBIECTIVUL DE SIGURANŢĂ ROMATSA

 

Obiectivul de siguranţă ROMATSA este “creşterea nivelului de siguranţă astfel încât numărul de accidente, incidente grave sau periculoase induse de serviciile de navigaţie aeriană furnizate de ROMATSA să nu crească şi, atunci când este posibil, să scadă”.

Cantitativ, acest obiectiv este numit Nivel de Siguranţă Minim Acceptabil (NmA) şi a fost exprimat prin valori maxim acceptabile pentru numărul de accidente, incidente grave şi incidente majore induse de ROMATSA.

Indicatori performanţă

Nivel de Siguranţă Minim Acceptabil

Obiectiv anual

(valori maxim acceptabile)

Nivel de Siguranţă

2017 (realizat)

Număr accidente

cu contribuţie ROMATSA

0

0

Număr incidente grave

cu contribuţie ROMATSA

max.  1

0

Număr incidente majore

cu contribuţie ROMATSA

max.  9

2

În tabelul următor sunt prezentate obiectivele de siguranţă anuale şi nivelul de siguranţă realizat de către ROMATSA în cursul anului 2017.

 

 

Obiectivul de siguranţă ROMATSA pentru anul 2017 a fost îndeplinit.

 

 

 

~17/10/2018~