• Bd. Ion Ionescu de la Brad nr. 10, Sector 1, Bucureşti
 • +40 21 2083 100

Sistemul de Management al Siguranţei şi Calităţii

În conformitate cu reglementările aeronautice civile române şi internaţionale, prima responsabilitate privind siguranţa serviciilor de navigaţie aeriană în ROMÂNIA revine Regiei Autonome „Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian  - ROMATSA”, ca furnizor al serviciilor respective.

În cadrul managementului general al serviciilor de navigaţie aeriană, ROMATSA are responsabilitatea de a se asigura că toate aspectele relevante pentru siguranţă au fost abordate în mod corespunzător,  precum şi de a furniza asigurarea că acest lucru a fost realizat.

Managementul siguranţei reprezintă acea funcţie a furnizării serviciilor de navigaţie aeriană care asigură că toate riscurile din punctul de vedere al siguranţei au fost identificate, evaluate şi reduse în mod acceptabil.

ROMATSA operează încă din anul 2000 un Sistem de Management al Siguranţei (SMS) eficace şi acţionează pentru îmbunătăţirea lui continuă. Sistemul de Management al Siguranţei se dezvoltă în comun cu Sistemul de Management al Calităţii.

Sistemul de Management al Siguranţei în ROMATSA este documentat prin Manualul de Management al Siguranţei.

Pentru operarea Sistemului de Management al Siguranţei a fost stabilită în ROMATSA o structura organizatorică referitoare la siguranţă care cuprinde:

 • Direcţia Siguranţă şi Calitate (DSC):
  • - Serviciul Siguranţă şi Investigaţii
  • - Serviciul Calitate şi Mediu
  • - Compartiment Securitate Aeronautică şi Informatică.
 • Coordonatorii locali de siguranţă (CoLS) - câte o persoană cu atribuţii specifice desemnată din cadrul şi pentru fiecare unitate de trafic aerian, inclusiv la Departamentul Operaţional şi Departamentul Tehnic.
 • Coordonatorii locali de calitate (CoLC) - câte o persoană cu atribuţii specifice desemnată din cadrul şi pentru fiecare subunitate ROMATSA, inclusiv la Departamentul Operaţional şi Departamentul Tehnic.
 • Consiliul de Supraveghere a Siguranţei (CSS).
 • Comitete Locale de Siguranţă (CLS).

 

Responsabilitatea pentru managementul siguranţei începe de la nivelul cel mai înalt al conducerii ROMATSA, respectiv Directorul General, şi se distribuie în jos la toate structurile şi tot personalul ROMATSA.

Responsabilitatea realizării, implementării, întreţinerii şi dezvoltării Sistemului pentru Managementul Siguranţei revine Directorului Direcţiei Siguranţă şi Calitate.

Directorul DSC este independent de managementul executiv al ROMATSA şi răspunde numai faţă de Directorul General ROMATSA.

Directorii şi Şefii de Servicii/ Compartimente sunt responsabili pentru deciziile lor şi pentru ca personalul din subordine să fie în cunoştinţă de cauză de propriile responsabilităţi.

Sistemul de Management al Siguranţei are la bază Politica de Siguranţă ROMATSA

Cerinţe privind realizarea siguranţei

ROMATSA a implementat proceduri specifice (a căror corectă aplicare şi eficacitate se verifică, de regulă, cel puţin o dată pe an prin audit intern de siguranţă) pentru realizarea şi menţinerea competenţei; pentru stabilirea şi menţinerea unor nivele cantitative de siguranţă (acolo unde nu este posibil, nivelele sunt exprimate calitativ); pentru evaluarea serviciilor şi produselor furnizate de terţi, care au impact asupra siguranţei; pentru ca evaluarea riscurilor şi stabilirea mijloacelor de reducere să se facă astfel încât să se ia în considerare toate aspectele caracteristice furnizării serviciilor ATM; pentru raportarea obligatorie a oricărui eveniment de aviaţie civilă şi investigarea oricărui accident şi oricărui eveniment ATM de siguranţă şi stabilirea şi implementarea unor măsuri corective - preventive adecvate.

Funcţia de management al siguranţei în ROMATSA este deţinută de Directorul Direcţiei Siguranţă şi Calitate, care se subordonează direct Directorului General şi are responsabilitatea întreţinerii şi dezvoltării sistemului de management al siguranţei.

ROMATSA evaluează riscurile pentru orice modificare a sistemului ATM şi, dacă aceasta are impact asupra siguranţei, atunci se stabilesc şi se implementează măsuri de reducere a acestora.

Cerinţe privind asigurarea siguranţei

ROMATSA efectuează în mod consecvent şi sistematic evaluări de siguranţă (audituri interne de siguranţă şi de calitate, inspecţii operaţionale, inspecţii tehnice, inspecţii locale de siguranţă).  Rezultatele acestor evaluări sunt analizate periodic în cadrul Consiliului de Supraveghere a Siguranţei.

ROMATSA  realizează şi păstrează înregistrări privind siguranţa pentru a demonstra tuturor părţilor interesate, responsabile sau dependente de serviciile ATM furnizate, precum şi către AACR, că siguranţa este asigurată. Procedurile SMS precizează care sunt înregistrările de siguranţă şi regimul de gestionare - păstrare a lor.

Cerinţe privind promovarea siguranţei

ROMATSA  diseminează în cadrul organizaţiei, cel puţin la nivelurile operaţionale/ operative şi de conducere învăţămintele şi concluziile rezultate din investigarea evenimentelor ATM şi încurajează activ personalul să propună soluţii pentru pericolele identificate.

Cerinţe de siguranţă pentru evaluarea şi reducerea riscului în ceea ce priveşte modificările

ROMATSA  desfăşoară procese de identificare a pericolelor induse de orice modificare a sistemului ATM (echipamente, proceduri, personal), iar în cazul în care constată că pericolele identificate, în cadrul mediului operaţional şi operativ-tehnic avute în vedere, pot avea impact asupra siguranţei serviciilor de navigaţie aeriană atunci se evaluează riscurile asociate şi se stabilesc şi implementează măsuri de reducere a acestora, în toate fazele de existenţă a modificării (de la iniţiere şi până la scoaterea din uz).

Toate modificările se implementează în baza unor documente de tip „plan de implementare” , „plan de transfer”, „plan de punere în funcţiune”, etc. în care măsurile şi modalităţile de reducere a riscurilor sunt prezentate concret cu termene şi responsabili.

Procesele de identificarea a pericolelor, de evaluare a riscurilor şi de stabilire a măsurilor de reducere se finalizează în ROMATSA printr-un document de tip „raport” elaborat de un colectiv condus de şeful proiectului care vizează modificarea, avizat şi aprobat conform procedurilor interne. Pentru autorizarea punerii în operare a modificării se transmite la AACR toată documentaţia aferentă acelei modificări,  inclusiv raportul de evaluare a siguranţei.

În vederea stabilirii obiectivelor de siguranţă, ROMATSA utilizează o schemă de clasificare a riscurilor care cuprinde atât elemente cantitative cât şi calitative (în termeni de probabilitate):

Schema clasificare riscuri

Cerinţe privind siguranţa pentru personalul tehnic şi ingineresc care îndeplineşte sarcini operative având legătură cu siguranţa

În contextul în care în ROMATSA se acordă o importanţă deosebită pregătirii întregului personal, pentru personalul operaţional şi operativ-tehnic sunt implementate exigenţe suplimentare.

Personalul tehnic şi ingineresc care îndeplineşte sarcini operative având legătură cu siguranţa este licenţiat de AACR şi parcurge programe de pregătire specifică în vederea menţinerii competenţei necesare.

Serviciul Resurse Umane deţine şi administrează baza de date privind numărul, statutul şi încadrarea personalului tehnic şi ingineresc.

~04/07/2018~