• Bd. Ion Ionescu de la Brad nr. 10, Sector 1, Bucureşti
 • +40 21 2083 100

Invitatie de participare "Servicii de examinare medicala si psihologica"

 1. A. ROMATSA – Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian, cu sediul în Bucureşti, B-dul. Ion Ionescu de la Brad, nr.10, sector 1, telefon 021/208.31.00, fax 021/230.24.42, vă invită să participaţi la procedura de achiziţie organizată de RA ROMATSA, conform prevederilor art.68 litera h) din Legea 98/2016, în vederea atribuirii contractului privind achiziţia de Servicii de examinare medicală si psihologica si servicii de medicina a muncii pentru personalul operativ detinator de licenta PNA – Meteo si PNA - Tc din cadrul RA ROMATSA – Bucuresti”;
 2. Principalele date sunt următoarele:
 • Cod CPV: 85148000-8 Servicii de analize medicale;
 • Perioada de prestare a serviciilor: aproximativ 12 luni, aprilie 2021 – aprilie 2022;
 • Criteriul de atribuire: preţul cel mai scăzut al ofertei, reprezentand totalul general al ofertei/persoana;
 • Sursa de finanţare : surse proprii, cheltuieli de exploatare;
 • Perioada de valabilitate a ofertei: minim 60 zile de la data limita de depunere a ofertelor.

În scopul întocmirii ofertelor, vă transmitem alăturat documentaţia de atribuire (formulare, caiet de sarcini şi proiect de contract).

 

Ofertele vor fi transmise in plic închis la sediul RA ROMATSA b-dul Ion Ionescu de la Brad nr.10 sector 1, Bucuresti si vor conține cel puțin următoarele:

 • Oferta tehnica,
 • Oferta financiara,
 • Declarație privind neîncadrarea in prevederile art.59 si 60 din Legea 98/2016;
 • Proiect de contract semnat si stampilat.

 

 

 

 

Alte informatii privind procedura:

 1. Oferta tehnică trebuie să respecte punct cu punct prevederile caietului de sarcini.

Neîndeplinirea tuturor cerințelor din caietul de sarcini duce la respingerea ofertei ca neconformă.

 1. Oferta financiară va fi întocmită pentru întreaga cantitate solicitata in caietul de sarcini conform Formular de ofertă (Formular A) si anexa acestuia conform obiectului contractului.

Valoarea totala inclusă în Formularul de ofertă va fi calculată conform formulei menționata, va fi exprimată în lei (fără TVA) iar tarifele vor fi ferme pe toată perioada de derulare a contractului.

In conformitate cu prevederile art 123 alin. (1) din HG nr. 395/2016, ofertantul va elabora oferta in conformitate cu prevederile documentației de atribuire si va indica, CLAR si MOTIVAT, in cuprinsul acesteia care informații din propunerea tehnica sunt

confidențiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuala, in baza legislației aplicabile. In cazul in care, pana la data si ora limita de depunere a ofertelor, ofertantul nu a indicat, motivat, aceste aspecte, autoritatea contractanta va considera ca in cadrul ofertei nu sunt elemente confidențiale, clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuala.

5.Data limită de depunere a ofertelor este 25.03.2021, ora 11,00, la sediul RA. ROMATSA – Administrația Centrală, Bd. Ion Ionescu de la Brad nr.10, sector 1;

 1. Deschiderea si inventarierea ofertelor va avea loc în aceeași dată, ora 12.00, la sediul R.A. ROMATSA, în prezența membrilor comisiei de evaluare si negociere şi a reprezentanților ofertanților (la solicitarea acestora, pe baza de împuternicire scrisa). Precizăm faptul că membrii comisiei de evaluare si negociere îşi rezervă dreptul de a purta negocieri suplimentare cu ofertanţii referitoare la aspectele tehnice si financiare ale ofertelor.

 

Ofertele depuse ulterior termenului limită vor fi respinse şi returnate nedeschise ofertanţilor.

7.In cadrul ofertei va fi anexat si draftul de contract care va fi semnat si stampilat de ofertant pe fiecare pagina, reprezentand faptul ca toate clauzele contractuale sunt insusite de ofertant. In situația in care ofertantul are obiectiuni la clauzele contractuale acestea vor fi formulate intr-un document distinct.

Propunerile de modificare a clauzelor contractuale vor fi analizate de comisia de evaluare iar daca acestea sunt in mod clar dezavantajoase pentru autoritatea contractanta, oferta poate fi respinsa ca neconforma potrivit prevederilor art.137 alin (3) litera b din HG 395/2016.

Ofertantul declarat castigator, iniante de semnarea contractului are obligatia de a prezenta:

- Certificat de atestare fiscală emis pentru persoane juridice, privind impozitele si taxele locale si alte venituri datorate bugetului local;

- Certificat de atestare fiscala emis de ANAF;

- Certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul competent;

 1. Documentația de atribuire va fi găsita pe site-ul RA ROMATSA.
 2. Clarificări referitoare la documentația de atribuire se pot transmite pe e-mail, in atenția Serviciului Proceduri si Monitorizare Achiziții magda.dinu@romatsa.ro si petruta.floriancu@romatsa.ro.

Toate răspunsurile la clarificările ce vor fi solicitate pana la data limita de depunere a ofertelor se vor transmite exclusiv pe site-ul RA ROMATSA.

Informații suplimentare pot fi obţinute de la Serviciul Proceduri şi Monitorizarea Achiziţii, persoane de contract: Magdalena DINU/ Petruța FLORIAN, tel. 0732.667.458; 021.2083.430/248, fax: 021.2083.564.

~22/03/2021~