• Bd. Ion Ionescu de la Brad nr. 10, Sector 1, Bucureşti
  • +40 21 2083 100

Anunt negociere fara publicare achizitie servicii de paza

Administraţia Romană a Serviciilor de Trafic Aerian – R.A. ROMATSA, cod de înregistrare fiscală RO 1589932, cu sediul în Bdul Ion Ionescu de la Brad nr. 10, sector 1, Bucureşti, telefon/fax 021.208.31.00/ 021.230.24.42, organizează procedura negocierea fără publicare prealabilă pentru achiziţia de ”Servicii de pază la obiectivele D.R. București”,  cod CPV 79713000-5.

 

Procedura de achiziţie se desfăşoară în conformitate cu prevederile art. 104 alin. 1 lit. c din Legea 98/2016, cu modificările și completările ulterioare.

 

Data limită pentru primirea ofertelor este 02.03.2021, ora 10.00, la sediul autorităţii contractante  R.A. ROMATSA.

 

Clarificări privind documentaţia de atribuire aferentă procedurii menţionate mai sus se poate solicita prin e-mail la adresa: bogdan.tintar@romatsa.ro.

 

Documentaţia de atribuire este compusă din:

  • Caiet de sarcini
  • Formulare
  • Proiect de contract.

Principalele date sunt următoarele:

  • Cod CPV: 79713000-5;
  • Locul de prestare: obiectivele D.R. București - RA ROMATSA, conform anexei la caietul de sarcini;
  • Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut si se aplica numai ofertelor declarate acceptabile;
  • Sursa de finanţare : surse proprii, cheltuieli de exploatare.

 

Proiectul de contract se va semna şi ştampila pe fiecare pagină. În cazul în care există obiecţiuni la clauzele contractuale, acestea se vor formula în scris, intr-un document distinct semnat si stampilat. In cazul in care propunerile de modificare a clauzelor contractuale sunt in mod clar dezavantajoase pentru autoritatea contractanta acestea vor fi respinse.

De asemenea, se va completa DUAE anexat, ofertantul clasat pe primul loc urmând să prezinte documentele în susținerea acestuia, la solicitarea autorității contractante.

De asemenea, toți oferanții vor prezenta la momentul depunerii ofertelor licență IGPR valabilă, pentru ofertant/asociat/subcontractant.

 

 

 

 

Nr crt

Cerinţe minime de calificare

Motivaţia impunerii cerinţelor minime

1

 

Declaraţie privind respectarea legislaţiei în domeniul protecţiei mediului.

Cerinţe impuse de standardele de mediu utilizate în cadrul R.A. ROMATSA, standarde impuse de forurile internaţionale care guvernează domeniul de activitate al regiei.

2

Declaratie privind incheierea unei polite de asigurare de raspundere civila, pentru daune in caz de eveniment, aferent contractului incheiat– se solicita incheierea unei polite de asigurare de raspundere civila, pentru daune in caz de eveniment, in valoare de cel putin: 500.000 lei.

Ofertantul trebuie sa-si asume incheierea 

unei polite de asigurare de raspundere civila, pentru acoperirea unor eventuale daune in caz de eveniment pentru contractul incheiat.

3

Informatii generale privind nr. minim de autovehicule si de echipaje de intervenție detinute de ofertant – se solicita ca ofertantul sa detina la data ofertarii cel putin urmatoarele:

 

Nr. minim autovehicule

Nr. minim

echipaje de interventie

 

12

12

Ofertantul trebuie sa demonstreze ca deţine / dispune de  numarul de autovehicule si de echipaje de interventie  necesare prestarii serviciilor de paza prevăzute in caietul de sarcini.

4

Informatii generale privind numarul total de posturi permanente de paza (P) contractractate pe un singur contract incheiat in ultimii 3 ani (2018, 2019 si 2020) – se solicita un număr minim de 12 posturi permanente de paza care sa fie contractate pe un singur contract.

 

 (listele conținând date, perioade de prestare, beneficiari, etc - indiferent daca aceștia sunt autorităti contractante sau clienti privați - va fi însoțită de certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de către clientul beneficiar).

Ofertantul trebuie sa demonstreze ca a mai prestat, in urma incheierii unui singur contract de prestari servicii de paza, servicii pentru un numar total de posturi permanente similar cu necesarul RA Romatsa, facand dovada capacitatii sale de a derula un contract similar din punct de vedere al numarului de posturi de paza.

 

 

5

Informatii generale privind numarul minim de angajati cu contract individual de munca inregistrat si vizat la Inspectoratul Teritorial de Munca – se solicita un nr minim 96 de angajati.

Ofertantul trebuie sa demonstreze ca dispune de un numar de angajati, care au incheiat un contract individual de munca inregistrat vizat la Inspectoratul Teritorial de Munca, demonstrand capacitatea sa de a presta serviciile de paza/monitorizare prevăzute in caietul de sarcini.

6

Declaratie privind respectarea “Instrucţiunilor de lucru pentru obiectivele pentru  care se prestează serviciile de pază, privind reglementarea modului de colaborare între personalul firmei de pază şi personalul ROMATSA R.A.”, în vederea prevenirii acceselor neautorizate si a protecţiei obiectivelor monitorizate cu sisteme de alarma

 

Ofertantul trebuie sa isi asume prevederile “Instrucţiunilor de lucru pentru obiectivele pentru  care se prestează serviciile de pază, privind reglementarea modului de colaborare între personalul firmei de pază şi personalul ROMATSA R.A.” in vederea prevenirii acceselor neautorizate.

 

 

Vă rugăm ca până la data de 02.03.2021, ora 10.00 să transmiteţi la sediul R.A. ROMATSA oferta dumneavoastră completă conform cerinţelor din documentaţia de atribuire.

 

 

Informaţii suplimentare privind documentaţia de atribuire pot fi obţinute pană cel târziu la data de 01.03.2021 de la Bogdan ȚÎNȚAR - Serviciul Proceduri şi Monitorizare Achiziţii, e-mail: bogdan.tintar@romatsa.ro, tel.  021.2083.406.

~25/02/2021~