• Bd. Ion Ionescu de la Brad nr. 10, Sector 1, Bucureşti
  • +40 21 2083 100

Direcția Economică

Direcţia Economică îndeplineşte funcţia financiar-contabilă a regiei şi este structura funcţională specializată care asigură managementul financiar-contabil prin realizarea activităţilor privind previziunea financiară, organizarea financiar-contabilă, coordonarea activităţilor financiar-contabile, comunicarea informaţiilor financiare pentru fundamentarea deciziilor precum şi controlul financiar asupra modului de realizare a indicatorilor economico-financiari.

Direcţia Economică desfăşoară în principal următoarele activităţi:

(a) activitatea financiară – reprezentând ansamblul proceselor privind:

- asigurarea şi repartizarea fondurilor băneşti necesare desfăşurării activităţilor regiei;

- propunerea pentru aprobare şi urmărirea realizării măsurilor aprobate pentru asigurarea lichidităţii, solvabilităţii şi echilibrului financiar al regiei;

- derularea plăţilor prin conturi de disponibilităţi

- calcularea şi administrarea drepturilor băneşti ale salariaţilor şi contribuţiile la bugetul consolidat al statului

- întocmirea şi efectuarea Declaraţiilor impuse de prevederile legale în domeniu

(b) activitatea de tarifare şi urmărire încasări

- aplicarea tarifelor aprobate pentru serviciile prestate de regie;

- emiterea facturilor şi urmărirea încasării acestora de la beneficiarii serviciilor prestate de regie, inclusiv cele încasate prin EUROCONTROL

- sesizarea serviciului juridic pentru întreprinderea diligenţelor prevăzute de lege în vederea recuperării debitelor restante

(c) activitatea contabilă – reprezentând o activitate specializată care reuneşte ansamblul proceselor prin care se

- înregistrează şi se evidenţiază valoric resursele materiale şi financiare ale regiei;

- determinarea rezultatului exerciţiului financiar încheiat;

- stabilirea rezultatelor activităţii (profit/pierdere) şi întreprinderea măsurilor pentru achitarea impozitelor aferente;

- organizarea evidenţei contabile şi luarea de măsuri pentru auditarea situaţiilor financiare

(d) activitatea de planificare financiară – reprezentând ansamblul proceselor privind: - elaborarea şi urmărirea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli;

- elaborarea Sistemului de evidenţă a costurilor pe lună de centre de cost;

- efectuarea analizelor în vederea fundamentării indicatorilor economico-financiari cuprinşi în prognozele, planurile şi proiectele care urmăresc îmbunătăţirea indicatorilor de performanţă specifici regiei.